ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR.1)  OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R., ZWANEGO DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM” INFORMUJĘ, ŻE:

1.   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR Bank spółka z o.o. z  siedzibą w  Warszawie  (00-640) ul. Mokotowska 1

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia w celu związanym z:

a)    prowadzeniem procesu rekrutacyjnego na wybraną ofertę pracy i/ lub,

b)    prowadzeniem procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji lub,

c)    uzyskaniem informacji, w szczególności na temat prowadzonych rekrutacji  i  współpracy w  zakresie objętym poszukiwaniem pracy.

3.       odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracodawcy lub potencjalni pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy;

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż pół roku, po tym czasie dokumenty aplikacyjne będą usuwane. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane będą usunięte  niezwłocznie w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, w celu w  którym została ona udzielona;

5.       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o  wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych udzielonej na wskazany cel przetwarzania należy kierować na adres e-mail: info@hrbank.com.pl;

6.       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;

7.       podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu,  

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż wskazany pierwotnie.

Program poleceń

Program poleceń pracowniczych HR BANK to dobry system rekomendacji łączący sprawnie firmy i kandydatów. Zapoznaj się...

Polityka prywatności

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności

pl_PLPolski